روش های دیگر شناسایی سلولهای زنده

علاوه بر آبی تولوئیدن، برای شناسایی سلولهای زنده از تریپان بلو نیز استفاده میشود. در این روش(که برای شناسایی سلولهایی که آپوپتوز داده اند نیز استفاده میشود) به سوسپانسیون سلولی Trypan Blue اضافه میشود. سلولهای زنده رنگ را دفع میکنند و بی رنگ می مانند اما سلولهایی که از طریق آپوپتوزیز مرده اند، رنگ میشوند.


در روش دیگر از محلول 100میکروگرم در میلی لیتر آکریدین اورنج + 100 میکروگرم در میلی لیتر اتیدیوم بروماید در بافر PBS استفاده می شود(McGahon et al.1995).در این روش ، آکریدین اورنج وارد سلولهای زنده میشود و بین دورشته DNA هسته قرار می گرد. به این ترتیب یک رنگ سبز فلئورسنت ایجاد میشود که با میکروسکوپ فلئورسانت میتوان آن را مشاهده کرد.
اتیدیوم بروماید هم فقط وارد سلولهایی میشود که به روش آپوپتوزیز خودکشی کرده اند. به این ترتیب، سلولهای اپوپتوتیک به رنگ نارنجی دیده میشوند.

/ 4 نظر / 170 بازدید
سميه

آيا مي‌توان براي تشخيص زنده يا مرده بودن سلول‌هاي گياهي نيز از اين روش استفاده كرد؟

داود

تشکر

م

مرسییییییییییییییییییییییییییییییی

برعکس گفتی ها