آخرین دستاوردها


بررسی نقش E2F1 و ارتباط عملکرد ان با Trp53 (p53)

همانطور که می دانید فاکتور E2F1 در ورود به مرحله S سیکل سلولی نقش اساسی را بر عهده دارد، همچنین این فاکتوردر راه اندازی مکانیسم مرگ برنامه ریری شده سلول نیزایفای نقش می کند.بر خلاف انچه انتظار می رود، در موش E2f1-/-که در معرض تابش UV قرار گرفته سلولهای کراتینوسیت دچارمرگ برنامه ریزی شده می شوند.و هنگامی که به این موشها E2F1 انسانی وارد میشود apoptosis در انها متوقف میشود!

در موشهای E2f1. E2f1-/-;Trp53-/-که در معرض تابش گاما قرار گرفتند نیزapoptosis متوقف می شود، به علاوه موشهای Trp53-/- نیز در برابر اشعه دچار نقص در مرگ برنامه ریزی شده سلول می شوند، که این خود به تنهایی نشان دهنده نقش اساسی Trp53 (p53) درتنظیم عملکرد E2F1می باشد.انتقال E2F1 به موش E2f1-/-;Trp53-/- مرگ سلول را مهار می کند لیکن با وارد کردن Trp53 apoptosis اتفاق می افتد.این بررسی ها نشان می دهد E2F1 به عنوان مانعی برای apoptosis بوده و در مقابل p53 ان را راه اندازی می کند.
----------------------------------------------------------------------------------------------
نقش پروتیئن Gremlin در الگوهای نمو عضو

در طی نمو و شکل گیری اعضای بدن نظیر دست و پا و همچنین بال پرندگان پروتیئن BMP)) نقش مهمی درتعدیل ارتباط ناحیه zone of polarizing activityبا ناحیهapical ectodermal ridge بر عهده دارد.

پروتیئن Gremlin انتاگونیست خارج سلولی BMP میباشد و ارتباط بین دو ناحیه AER وZPA را بر قرار میسازد و نقش مهمی در الگوهای رشد اعضا بر عهده دارد.
موشهایی که در ژن کد کننده پروتیئن Gremlin که به نامهای gremlin و همچنینCktsf1b1, خوانده میشود دچار جهش هستند قادر به برقراری ارتباطات سیگنالی بین دو ناحیه مذکور نمی باشند که منجر به ایجاد اسکلت نا بهنجار می شود.همچنین مشخص شده است جهش gremlin الل جهش limb deformity (ld) میباشد، این بررسی ها نشان می دهد gremlin انتاگونیست اختصاصی برای BMP بوده و نقش مهمی در نمو و تکامل اعضا دارد.

-------------------------------------------------------------------------
چند خبر جدید از دنیای زیست شناسی سلولی و مولکولی
-------------------------------------------------------------------------دانشکده زیست شناسی دانشگاه منچستر: تولید هیدروژن بکمک مخمرها: هیدروژن یکی از بهترین سوختها است . این گاز در هنگام سوختن آب تولید میکند که هیچ آلودگی زیست محیطی ندارد . همچنین انرژی که بوسیله این گاز تولید میشود بسیار بیشتر از انرژی است که توسط حجم برابری از دیگر سوختها آزاد میشود .ولی مشکل عمده این سوخت قیمت زیاد تولید آن است که بنظر میرسد در آینده نزدیک این مشکل نیز توسط راه حلهای بیوتکنولوژیک حل شود. بنابر این سوخت قرن حاضر (21) چیزی جز هیدروژن نخواهد بود. برخی از پروتوزوئرها دارای اندامکی بنام هیدروژنوزوم هستند و به کمک آن از محصولات مسیر گلایکولیز هیدروژن تولید میکنند. در این اندامک پیرووات به استیل کوآنزیم آ تبدیل میشود و دی اکسید کربن آزاد میشود ولی بجای تولیدNADH,H ، در این اندامک مولکولهای هیروژن از طریق احیا یونهای هیروژن تولید میشود .محققان دانشگاه منچستر به سرپرستی پروفسورJ,Weber سعی دارند این اندامک را به مخمرها انتقال دهند تا از طریق آن این گاز را به طرقه زیستی تولید کنند.دانشگاه لیورپول :استفاده صنعتی ازتک یاخته ها: تک یاخته هابعلت اینکه کلیه اعمال حیاتی راکه یک جاندار پرسلولی انجام می دهدبایدخودانجام دهند، دارای ژنومی بسیارغنی هستندوآنزیمهاوپروتئینهای نادروجالبی راتولیدمی کنندکه برای بسیاری از فعالیتهای بیوتکنولوژیک لازم می باشند. گونه هایی از پارامسیوم دارای گروهی ازآنزیمها هستند که قادرنداز پروتئینها، هیدور کربنهای حلقوی مانند نفتالین نفتول، سیکلو پنتان آمین و … تولید کنند. این نوع هیدروکربنها در صنایع شیمیایی و پتروشیمی کاربرد وسیعی دارند و دانشمندان سعی دارند بااستفاده از پارامسیوم ها به طریقه بیوتکنولوژیک این مواد را تولید کنند.انستیتو ملی بهداشت امریکا(NIH) :اینترونها هم می توانند پروتئین کد کنند:در گذشته تصور می شد که اینترونها دارای نقش کد کنندگی نمی باشند و نمی توانند پروتئین ها را کدکنند، اما درحال حاضربرخی اینترونها شناسایی شده اند که دارای (ORF) (Open reading frame) برای کد کردن پروتئین می باشند. این پروتئینها همگی آنزیم بوده و دارای سه نقش کلی زیر می باشند
1- نقش اندونوکلئازی
2- نقش ترانس کرپیتازی معکوس Reverse teans criptase
3- نقش مچورازی (maturase) که در بلوغ mRNA نقش دارد .
4- نتایج بدست آمده این نظریه که اینترون ها در ابتدا توالیهایی کد کننده بوده اند و در طی تکامل بصورت non coding در آمده اند را، تقویت می کند.دانشگاه هاروارد؛ بوستون: کشف ژنهای جدید دخیل در سرطان پستان: دانشمندان ژنهای جدیدی را که درایجادسرطان پستان نقش دارند کشف کردند. دانشمندان اعلام کردندژنBRAF35 با ژنBRCA2 برهمکنش انجام داده باعث بروزسرطان می گردد. این دو ژن در ترمیم DNA و تنظیم سیکل سلولی نقش دارند . ژن BRAF35 در کروموزوم 19 قرار دارد.دانشگاه ایلینویز : امیدهای تازه برای کشف ژن لوپوس (LUPUS ): بیماری لوپوس یک بیماری نقص سیستم ایمنی است، که در آن، سیستم ایمنی برعلیه کلیه ها ، قلب ، طحال و ششها وارد عمل می شود. علت این بیماری نامشخص است، اما با کشف ژنی در موش، که باعث بیماری مشابهی می شود دانشمندان دست به ساخت پروبی برای این ژن زده اند، که به کمک آن بتوان، ژنوم انسان را برای یافتن ژن مشابهی، کاوش کرد. این ژن در موش مسئول ساختن آنزیمی بنام آلفا مانوزیداز (manosidase II -α) است. این آنزیم در ساخت گلایکان هایی که درسطح سلولها بعنوان آنتی ژن بکار می روند، دخالت دارد. این آنتی ژنها باعث می شوند، که سیستم ایمنی سلولهای خودی را از غیرخودی تشخیص دهد. دانشمندان عقیده دارند این ژن در بیماری MS (Multiple sclerosis) نیز نقش دارد.دانشگاه ایالتی نیویورک؛ باکتریهایی که باعث سرطان در گیاهان می شوندبرای انسان نیزبیماریزا هستند: باکتری اکروباکتریوم توموفاسینس (A.tumo facience) که باعث ایجاد تومور در گیاهان می شود، ممکن است بتواند DNA خود را در ژنوم انسان نیز وارد کند. دکترسیتوفسکی مشخص کرده است که این باکتری، می تواند به سلولهای انسان متصل شود و پلاسمید خود را وارد ژنوم انسان کند . اما هنوز مشخص نیست که آیا این باکتری برای انسان خطرناک است یانه؟ دکتر سیتوفسکی به کشاورزانی که با گیاهان دارای تومور سروکار دارند پیشنهاد کرده تا بیشتر احتیاط کنند.دانشگاه کلرادو؛ راهی برای مقابله با ایدز: محققان دانشگاه کلرادو دریافته اند که پروتئین α- 1- آنتی تریپسین که بطور طبیعی در بدن انسان وجود دارد، قادر است از تقسیم ویروس ایدز و انتشار آن به سلولهای سالم جلوگیری کند. این پروتئین مهار کننده آنزیم سرین پروتئاز است که موجب تجزیه پروتئینها می شود. گروهی از دانشمندان به سرپرستی دکتر شابیرو در حال بررسی راهی برای استفاده از این پروتئین برای درمان ایدز هستند.دانشگاه لانکستر انگلستان؛ گیاهان برای رویایی با فرایند گرم شدن زمین آمادگی دارند: شواهد موجود بیانگر آن است که افزایش غلظت Co2 هوا که از دوقرن پیش از انقلاب صنعتی آغاز شده، باعث ایجاد واکنش تکاملی در گیاهان گردیده است. گیاهان با کاهش تعداد منافذ زیر موجود بر روی برگهایشان از خود در مقابل آلودگی، محافظت می کنند . این نگرانی مطرح است که فرایند افزایش Co2 ، می تواند باعث کاهش این روزنه ها شود. اما محققان دانشگاه لانکستر توانستند ژنی را در گیاه «شاهی» کشف کنند، که مانع از کاهش تعداد روزنه می شود این دانشمندان می افزایند، این ژن باعث می شود که گیاه بدون توجه به غلظت Co2 هوا روزنه های کافی ایجاد نماید.دانشگاه کالیفرنیا ؛ کلم بروکلی خاصیت ضد سرطان دارد : نتایج مطالعات اخیر حاکی از آن است که ترکیبات ایندولی موجود در کلم بروکلی، پس از هضم در معده انسان به ماده ای به نام D.A.M تبدیل می شوندکه این ماده خواص ضد سرطانی دارد وبه شدت سلولهای سرطانی سینه را سرکوب می کند .D.A.M از تقسیم و متاستاز سلولهای سرطانی جلوگیری می کند و با افزایش مقدار پروتئینهایی که باعث آپوپتوزیس می شوند، موجب مرگ سلولهای سرطانی می شود


دانشگاه مک گیل: DNAانسانهای نئاندرتال : حدود 29هزار سال پیش انسانهای نئاندرتال در غار Mezmaiskya در کوههای Caucasus زندگی می کردند. اوچیلیتوف و همکارانش نشان دادند کهDNAمیتوکندریایی(mt DNA)که آنها از انسانهای این غار بدست آورده اند، بسیار شبیه mt DNA ، انسانهای اولیه ای است که در غار feldhofer در دره Neander کشف شده است . حال آنکه هر دو این mt DNA ها با mt DNA انسانهای فعلی(هوموساپینس)متفاوت است .موسسه تحقیقات ماساچوست: جانوران خواب می بینند: پژوهشگران موسسه تحقیقات ماساچوست (MIT) ، در این هفته پی بردند که حیوانات نیز خواب می بینند، این یافته با بررسی امواج الکتریکی هیپوکامپ مغز این جانوران در هنگام خواب بدست آمده .آکادمی علوم ملی آمریکا: نشانی جدید برای حیات: دانشمندان با بازسازی شرایط سرد و خلأ، و ایجاد مولکولهای زیستی به این نتیجه رسیدند که منشأ حیات ممکن است از فضا باشد و مولکولهای زیستی اولیه ، از فضا وارد زمین شده باشند. دانشمندان آکادمی علوم ملی آمریکا اعلام کردند در شرایط سرد و خلأ وUV ، یخهای متانول ، آمونیاک ، دی اکسید کربن و آب می توانند غشاهایی را مشابه غشاهای زیستی پدید آورند. با این فرضیه حیات می تواند در هر جای دیگر فضا نیز پراکنده شده باشد. بنظر می رسد که حیات 200 میلیون سال بعد از آنکه زمین بوجود آمد (5/4 میلیارد سال پیش) بوجود آمده است.اخیراً اجسامی شبیه باکتریها از سنگهای مریخ بدست آمده که فرضیات فوق را تأیید می کنند.

/ 1 نظر / 67 بازدید
رضا

با سلام بسیار مفید بود متشکرم