کارومیدها

کارومیدها، کاسمیدهایی هستند که فقط می توانند قطعاتی با اندازة مشخص را بعنوان DNA خارجی بپذیرند . انواع مختلفی از کارومیدها وجود دارد برای مثالcharomid9-20 فقط می تواند قطعاتی را که بین 18تا 32 کیلو جفت باز را در خود جای دهد و یا charomid9-28 فقط قطعاتی به اندازه 16-10 کیلو جفت باز را می پذیرند. با استفاده از کارومیدها می توان از مخلوطی از قطعات DNAبا اندازهای مختلف، فقط قطعاتی را که دارای اندازة مورد نظر هستند کلون کرد.

/ 0 نظر / 55 بازدید