کروموزومهای مصنوعی پستانداران MAC


کروموزومهای مصنوعی پستانداران ( MAC ) ، کروموزومهای مصنوعی هستند که به عنوان وکتور برای پستانداران بکار می روند . برای تهیه این کروموزومهای مصنوعی ، ابتدا یکی از کروموزوهای سلولهای پستانداران انتخاب شده (معمولا کروموزومی انتخاب می شود که دارای کمترین تعداد ژن باشد) ، و بوسیله روش ریز برشی کروموزوم (chromosome microdisectin) ، یکی از بازوهای کروموزوم جدا شده و یک کروموزوم تلوسنتریک ایجاد می شود . سپس توالی های بین تلومر و سانترومر حذف می شود . به این ترتیب یک مینی کروموزوم مصنوعی ساخته می شود . به علت اینکه در مینی کروموزومهای مصنوعی ، جایگاه های شناسایی آنزیمهای محدود کننده بصورت تصادفی پراکنده اند ، برای وارد کردن ژن خارجی به آنها ، از آنزیمهای محدود کنند ه استفاده نمی شود . در مورد این وکتورها ازسیستم وکتورهای دوتایی و روش نوترکیبی همولوگ استفاده می شود . برای این منظور ابتدا ژن مورد نظر وارد یک وکتور حدواسط ، که با مینی کروموزوم دارای یک توالی همولوگ می باشد ، شده و سپس این وکتور به همراه مینی کروموزوم مصنوعی وارد یک میزبان حد واسط می شود . معمولا برای این منظور از میزبان هایی استفاده می شود که میزان نوترکیبی در آنها بالا باشد . در سلولهای لنفوسیت (به علت اینکه برای ایجاد ژنهای جدید آنتی بادی ها از نوترکیبی DNA استفاده می کنند ) میزان نوترکیبی بالا است و به همین دلیل از دودمان سلولی DT40 ،که از سلولهای مولد لنفوسیتهای B جوجه بدست آمده اند ، برای این منظور استفاده می شود . در میزبان حد واسط بین مینی کروموزوم مصنوعی و وکتور حد واسط نوترکیبی همولوگ انجام می شود و کل توالی وکنور حد واسط در مینی کروموزوم مصنوعی قرار می گیرد به به این ترتیب MAC حاوی ژن مورد نظر ایجاد می شود . این وکتور را می توان از سلول میزبان حدواسط استخراج کرد و از آن برای کلون سازی در دیگر میزبانهای سلولی استفاده کرد.

/ 0 نظر / 282 بازدید