پروتئوم کمپلکس سیناپتونمی


اینکه چگونه کروموزومهای همولوگ یکدیگر را شناسایی کرده و در مرحله زایگوتن از پروفاز I میوز در کنار هم قرار می گیرند، یکی از مسائل جالب بیولوژی سلولی ومولکولی است. آنچه مسلم است در پدیده پروتئینها نقش دارند.پروتئینهایی که در کنار هم قرار گرفتن کروموزومهای همولوگ نقش دارند، بسیار شبیه پروتئینهایی هستند که در کراسینگ آور نقش دارند.
در مرحله زایگوتن، کروموزومهای همولوگ توسط کمپلکس پروتئینی بنام کمپلکس سیناپتونمی به هم متصل میشوند و تتراد را تشکیل می دهند. کمپلکس سیناپتونمی از سه ردیف پروتئین موازی تشکیل شده است.(به ردیف پروتئین مرکزی Central element و به دو ردیف پروتئین مجاور آن Lateral element میگویند.) این سه ردیف پروتئینی توسط رشته های پروتئینی که از axial core منشا می گیرند بهم متصل می شوند.
در مخمر پروتئین Zip2 باعث تجمع دیگر پروتئینهای کمپلکس سیناپتونمی در محل بین دو کروموزوم می شود.این پروتئین ، فقط در سلولهای در حال میوز دیده می شود. یکی دیگر از پروتئینهایی که در کمپلکس سیناپتونمی مخمر وجود دارد، Zip1 است. Zip1 پس از Zip2 به این کمپلکس اضافه می شود. ناحیه C-ترمینال این پروتئین، در Lateral element قرار دارد و ناحیه N-ترمینال آن در Central element قرار دارد. در تشکیل axial core مخمر تعدادی از پروتئینهای خانواده cohesinها مانند Smc3p و یک نوع از Sccp1ها بنام Rec8p که فقط در میوز دیده می شود، نقش دارند. این پروتئینها در repair و recombination نیز نقش دارند.

در پستانداران SCP1 وSCP3 در تشکیل کمپلکس سیناپتونمی نقش دارند. SCP1 رشته های بین سه ردیف پروتئین موازی در کمپلکس سیناپتونمی را میسازد و SCP3 در تشکیل Lateral elementها نقش دارد.در صورتی که این پروتئین جهش یابد سلولهای اسپرماتوگونی در حین میوز در اثر اپوپتوز از بین میروند ومنجر به عقیمی میشود.

در پستانداران، پروتئین Stromalin یا Stag3 در مرحله پاکی تن باعث اتصال کروموزومها به هم می شود. همچنین هلیکاز BS یا BML در انجام کراسینگ آور در مرحله پاکی تن نقش دارد. جهش در این پروتئین باعث بروز سندروم Bloom می شود.

/ 0 نظر / 86 بازدید