استفاده از DNA، غشا و جسم سلول باکتری به‌عنوان حسگر زیستی برای جذب فلزات سنگین

در ساخت این بیوسنسورها از اجزای مختلف باکتری (DNA، غشا، جسم زنده، مرده و اگزوپلی ساکارید) به عنوان حسگر زیستی برای جذب فلزات سنگین سرب و روی استفاده شد. به این منظور از سه باکتری E. coli Rp1 ، ازتوباکتر و ریزوبیوم استفاده گشت. ابتدا DNA این باکتریها استخراج شده و درجه خلوص آن تعیین گشت. نتایج حاصل از بررسی جذب فلزات به DNA نشان داد که DNA ریزوبیوم %39 Zn+2و %26 Pb+2و DNA ازتوباکتر %9/16 Zn+2 و %9/22 Pb+2 و %1/25 Zn+2 E.coli Rp1DNA و %9/15 Pb+2 را جذب نمود. به این ترتیب DNA ریزوبیوم با اختلاف معنی داری نسبت به دو باکتری دیگر بیشترین جذب فلز را داشت. همچنین مشخص شد که آلودگی پروتئینی نقش زیادی در جذب فلزات به DNA ندارد. به منظور استفاده از غشا به عنوان حسگر زیستی، در مورد E. coli Rp1 هر دو روش استفاده از امواج ماورای صوت و فریز و ذوب نمودن برای شکستن سلولها مناسب می‌باشد، ولی درمورد ازتوباکتر و ریزوبیوم روش فریز و ذوب نمودن ترجیح داده شد.غشای ازتوباکتر Zn+2 را %3/12 بیشتر از E.coli Rp1 و %16 بیشتر از ریزوبیوم جذب نمود. در مورد Pb+2 نیز غشای ازتوباکتر %9/25 بیشتر از غشای ریزوبیوم و %6/21 بیشتر از غشای E. coli Rp1 جذب کرد. برای تهیه حسگر اگزوپلی ساکارید از ازتوباکتر و ریزوبیوم استفاده شد. با توجه به منحنی رشد این دو باکتری، پلی ساکارید در یک مرحله از رشد تولید نمی‌شود، به طوریکه ازتوباکتر در فاز لگاریتمی رشد و ریزوبیوم در فاز سکون اگزوپلی ساکارید بیشتری را تولید نمودند. این اگزوپلی ساکاریدها در ازتوباکتر %91 Zn+2 و %100 Pb+2 ولی در ریزوبیوم %82 Zn+2 و %90 Pb+2 را جذب نمودند. اجسام سلولی زنده E. coli Rp1 ، ریزوبیوم و ازتوباکتر به ترتیب %45 ، %1/33 و %46 Zn+2 را جذب کردند، ولی در جذب Pb+2 بین اجسام زنده سه باکتری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در جذب Zn+2 بین اجسام مرده E. coli Rp1 و ریزوبیوم و همچنین ریزوبیوم و ازتوباکتر تفاوتی وجود نداشت. در مورد Pb+2 نیز بین اجسام مرده E. coli Rp1 و ریزوبیوم و در ضمن E. coli Rp1 و ازتوباکتر اختلاف معنی داری مشاهده نشد. سرب موجود در نمونه هایی از آب زاینده رود، آب چاه و ادرار نیز با استفاده از حسگر اگزوپلی ساکارید اندازه گیری شد. اگزوپلی ساکارید ازتوباکتر از ml 100 آب چاه، آب زاینده رود و ادرار به ترتیب 4، 25/0 و 1/0 میلی گرم Pb+2در هر گرم پلی ساکارید جذب نمود، ولی اگزوپلی ساکارید ریزوبیوم فقط 8/0 میلی گرم سرب را از ml 100 آب چاه جذب کرد.نتایج نشان داد که مقدار جزئی فلز سرب را که در حالت عادی نمی‌توان اندازه گیری نمود، با استفاده از این حسگر می توان اندازه گرفت.

/ 1 نظر / 63 بازدید
ناشناس

بدون ذکر منبع!!!!![متفکر]