مشاهده میتوز در مریستم ریشه

برای مشاهده میتوز در مریستم ریشه ییاز طبق مراحل زیر عمل کنید:
۱- ریشه های ۱ سانتی ییاز را جدا کنید.

۲-آنها را به مدت ۱۲ ساعت در محلول فیکساتور AA (حاوی ا نسبت اسید استیک و ۳ نسبت الکل) قرار دهید.

۳-ریشه ها را به ترتیب (هر یک به مدت ۲۰ دقیقه ) در محلولهای ۲۰ ۵۰ و ۷۰ درجه الکل قرار دهید.

۴-با تیغ ، مریستم را جدا کرده و بر روی لام قرار دهید.

۵- ۱ قطره اسید کلریدریک ۱ نرمال به آن اضافه کرده و ۲ دقیقه بطور غیر مستقیم حرارت دهید.

۶-یک قطره رنگ(آبی تولوئیدن یا استوکارمن ) به آن اضافه کنید و یس از اندکی حرارت، لامل را بر روی آن قرار دهید و به آرامی بافت را له کنید.

۷- با میکروسکوب مشاهده کنید.

کروموزومهای میتوز در سلولهای مریستم ریشه پیاز بصورت زیر میباشد:


apical_meristem.jpg

/ 2 نظر / 321 بازدید
مهدی

بابا کی می ره میتوز ببینه؟؟!![نیشخند][شیطان][خمیازه]

عادل

خوب بود ولی خیلی خلاصه و کوتاه بود کاملترش کن و عکسهای بیشتری بزار مرسی و تشکر