چرا تا به امروز واکسنی علیه ایدز ساخته نشده؟

از شناخت ایدز (سندرم نقص سیستم ایمنی اکتسابی) در سال 1984 تا به امروز بنا به دلایلی هیچ واکسنی علیه آن تولید نشده است. علت بیماری ایدز آلودگی با دو عامل ویروسی HIV-1 و HIV-2 است، هر ویروس شامل دو مولکول RNA تک رشته ای است که حدود 9500 نوکلوتید طول دارد و توسط یک هسته پروتئینی احاطه شده که خودش توسط یک گلیکوپروتئین احاطه شده است. ویروس HIV حاوی سه ژن gag,pol,env است. ژن pol آنزیم نسخه بردار معکوس را کد می کند که RNA ویروسی را به یک مولکول DNA دو رشته أی نسخه برداری میکند.
ژن env یک پروتئین پیشرو را کد میکند که gp 160 نامیده می شود و به یک گلیکوپروتئین سطحیgp 120 و یک گلیکوپروتئین gp 41 شکسته میشود که خاصیت انتی ژنتیکی اصلی ویروس مربوط به gp 120 است. مطالعات سالهای 1980 آشکار کرد که RT در حین هر همانندسازی موتاسیونهایی را به صورت غیر تصادفی در طول ژنوم وارد میکند که در نواحی از gp120 شاید در ظهور تعداد بیشتری از گونه های بیمارزای ویروسی که قابلیت از بین بردن CD+Thelper را دادند، موثر باشد. بنابراین بیشترین کوشش جهت توسعه یک واکسن علیه HIV روی gp120 متمرکز شده است. یکی از راه های پیشنهاد شده پایه ریزی واکسنها روی مناطق gp120 است که در نتیجه آنها را توسط موتاسیونها غیر قابل تغییر میکند. راه دیگر طرح ریزی واکسنها به گونه ای است که T-cell مشخص آلوده را تحریک کند و نهایتاً آلودگی با ویروس HIV-2 (بیماریزای ضعیف تر) جهت محافظت میزبان از آلودگی بعدی با HIV.البته اغلب کوششها در این زمینه بیهوده بوده، اولین نتایج درست در مقیاس بزرگ از واکسنهای gp120 در تایلند شروع شد، جائیکه 60/11 افراد آن با HIV آلوده هستند. د رحال حاضر روزانه 10000 نفر در دنیا با HIV آلوده می شوند.

/ 0 نظر / 108 بازدید