آخرین دستاوردهاراهی برای مهارHIV

در سلولهای موش ویروس HIV1 در مراحل همانند سازی رونویسی و مونتاژ قابل مهار شدن است ولی پس از رونویسی کپی های این ویروس به یکدیگر متصل شده و سلول دیگر قادر به مهار ان نمی باشد.

پروتئین p32 مسئول مهار splicing می باشد‏‏،این پروتئین در سلولهای موش قادر به مهار splicing نمی باشد.این پروتئین در مقایسه با همتای انسانی خودhp32 دارای یک جابجایی در توالی امینو اسیدی خود میباشد و به جای Gly32ِدارایAsp32 می باشد،این جابجایی منجر به عدم فعالیت این پروتیئن در سلولهای موش می شود.
با این اوصاف می توان از hp32 به عنوان یک بازدارنده HIV استفاده کرد،البته برای سلولهای موش!


-------------------------------------------------------------------------------
کادمیوم یک بازدارنده سیستم ترمیم غیر مکمل :MMR

همانطوذ که میدانید بسیاری از ایراداتی که در DNA ایجاد میشود یا در حین همانند سازی و یا پس از ان توسط سیستم ترمیمی غیر مکمل بر طرف می شود، و طبیعی است که غیر فعال شدن این مسیرها منجر به بالا رفتن نرخ جهش در مولکول DNA میشود.نقص در سیستم (MMR) یا در نتیجه جهش ایجاد میشود و یا در نتیجه عملکرد فاکتورهای اپی ژنتیک .

سلول مخمر در مجاورت کادمیوم که یک کارسینوژن انسانی میباشد، دچار hyper mutability می شود،اختصاصی بودن این جهش ها نشان میدهد که کادمیوم مکانیسم ترمیم غیر مکمل را مهار میکند، که منجر به بالا رفتن نرخ جهش در سلولها و سرطان زایی میشود.


---------------------------------------------------------------------------
نقص در کوترانسپورتر بی کربنات سدیم (NBC3)و ارتباط ان با بینایی و شنوایی
سیستم بینایی وشنوایی نیاز شدید به H دارد که در نتیجه عملکرد پمپ سدیم بی کربنات (NBC3) ایجاد می شود.موشهایی که این ناقل را دارا نمی باشند دچار کوری و اختلالات شنوایی می شوند که این به دلیل تخریب رسپتورهای حسی در چشم و در گوش داخنی انها می باشد که به نام سندرم usher شناخته شده است.


--------------------------------------------------------------------------------

استفاده از باکتری لاکتو کوکوس لاکتیسLactococcus lactis برای انتقال اینترلوکین 10 انسانیhIL-10))

باکتریLactococcus lactis قادر به ترشح IL-10 در روده میباشد که در درمان بیماریهای التهابی روده مورد نیاز است، inflammatory bowel disease.برای کنترل رشد و تکثیر این باکتری و جلوگیری از پراکنش ان ژن تیمیدیلات سنتاز A Thy A)) باکتری با ژن سنتز کننده اینترلوکین10 انسانی جایگذ ین می شود.در عدم حضور تیمیدین و یا تیمین،رشد و فرایندهای حیاتی باکتری متوقف میشود و در نتیجه از پراکنش ان در محیط ممانعت به عمل می اید.قدرت تولید و ترشح hIL-10 در این باکتری در in vivo در خوک بررسی شده است، مشکلی که وجود دارد این است که گاهی اتفاق می افتد ژنThy A از L. Lactis subsp. Cremorisبه باکتری مورد نظر منتقل شده و مشکلاتی را به وجود می اورد، گاهی نیز ژن سنتز کننده اینتر لوکین حذف می شود.

/ 0 نظر / 81 بازدید