برش گیری و رنگ آمیزی بافتها (هیستوتکنیک)

برش گیری و رنگ آمیزی بافتها (هیستوتکنیک)
برای تهیه نمونه های برش رنگ آمیزی شده از بافتها طبق مراحل زیر عمل کنید:
۱-بافت مورد نظر(ریشه پیاز یا کبد موش) را قطعه قطعه کرده و به مدت ۱۲ ساعت در محلول فیکساتور بوئن (حاوی فرمالدهید، اسید پیکریک اشباع و گلوکز) قرار دهید.

۲-بافتها را در لوله های میکروپیلین قراردهید و به مدت ۱۲ ساعت در جریان آب جاری قرار دهید.

۳-مرحله آبگیری در درجات صعودی الکل: بافتها را به ترتیب در محلولهای ۲۰ ، ۵۰ ، ۷۰ درجه الکل(هر یک به مدت ۲۰ دقیقه) قرار دهید سپس به ترتیب در محلولهای ۹۶ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ درجه الکل (هر یک به مدت ۱ ساعت) قرار دهید.(در این مرحله بافت همه آب خود را از دست میدهد. اگر بافت آب داشته باشد در مرحله بعد با گزیلل کدر میشود).

۴-مرحله شفاف سازی با گزیلل یا تولوئن:(در این مرحله برای بافتهای جانوری از گزیلل و برای بافتهای گیاهی از تولوئن استفاده میشود) بافتها را به ترتیب در محلولهایی به نسبت ۱-۳ ،۲-۲ و۳-۱ از گزیلل-اتانول یا تولوئن -اتانول ، (هر یک به مدت ۳۰ دقیقه) قرار دهید.سپس به مدت ۱ ساعت در محلول خالص گزیلل یا تولوئن قرار دهید.

۵-پارافینه کردن:(در این مرحله برای بافتهای جانوری از گزیلل و برای بافتهای گیاهی از تولوئن استفاده میشود) بافتها رابه ترتیب در محلولهایی به نسبت ۱-۳ ،۲-۲ و۳-۱ از پارافین- گزیلل یا پارافین- تولوئن ، (هر یک به مدت ۳۰ دقیقه) قرار دهید.سپس به مدت ۱ ساعت در محلول خالص پارافین قرار دهید.

۶-قالب گیری

۷-برشگیری
۸-برشها را بر روی لام آلبومینه قرار دهید و سپس با پیپت پاستور با آرامی به زیر برش ، آب وارد کنید.

۹-لامها را بر روی هات پلیت قرار دهید تا آب آنها خشک شود.

۱۰-پارافین زدایی:ابتدا لامها را به ترتیب سه بار در جار های حاوی گزیلل و سه بار در جار های حاوی اتانول(هریک به مدت ۵ دقیقه) قررا دهید.سپس ۳ دقیقه در جار حاوی آب قرار دهید.

۱۱-رنگ آمیزی:لامها را ۴۵ دقیقه در جار حاوی هماتوکسیلین و ۱۵ دقیقه در جار حاوی ائوزین قرار دهید (یا ۲۰ دقیقه در جار حای سبز متیل پیرونین قرار دهید).
/ 3 نظر / 1136 بازدید
اسعدي

2-در برشی از قسمت انتهای ریشه پیاز ومشاهده کردن تقسیم میتوز آن: هر یک از قسمت های زیر به چه رنگی مشاهده شدند؟1-پلاسمالم 2-سیتوپلاسم 3-کروموزوم 4-کروماتین 5-رشته های دوکی باتشکر عزیزان

کاتی

سلام خیلی جالب بود ممنون موفق باشید

قاسم

سلام شرمنده میخواستم در مورد اکریدین اورنج مطالبی بدونم و نحوه اتصال سلولها به اونو بدونم