مگنتوفورز Manetophoresis

در الکتروفورز برای جداسازی مولکولها یا اندامکهای بار دار، از میدان الکتریکی استفاده می شود.
اما آیا به نظر شما نمی توان اندامکها را برحسب میزان خاصیت الکترومغناطیسی در یک میدان مغناطیسی از هم جدا کرد؟
برای بررسی این موضوع میتوانید آزمایش ساده ای ترتیب دهید: برای این کار فقط کافی است ژلی را که برای این کار درنظر گرفته اید در یک میدان مغناطیسی قوی قرار دید.

لازم به ذکر است که اغلب اندامکها داری خاصیت پارامگنتیک هستند. برخی از اندامکها مانند آمیلوپلاست (بعلت وجود کریستالهای همجهت نشاسته) دارای خاصیت دیامگنتیک هستند.

/ 0 نظر / 66 بازدید