روشهای مختلف رنگ آمیزی گسترشهای خونی


در آزمایشگاههای بیولوژی سلولی که هدف فقط مشاهده گلبولهای سفید می با شد، با هر رنگی که بتواند هسته یا میتوکندری را رنگ کند، مانند سبز ژانوس و لازارو، می توان گلبول های سفید را رنگ آمیزی کرد.

اما در آزماِشگاههای هماتولوژی که هدف شناسایی ناهنجاری های گلبوبهای سفید(مانند شناسایی سلول های لوکمیایی) است معمولا بصورت استاندار از روشهای زیر استفاده می شود:

۱- روش های گیمسا Giemsa
۲-روش رایت Wright Stain
3-رنگ آمیزی با برلیان کرزیل بلو Brilliant Cresyl Blue
4-رنگ آمیزی با Aniline blue
5-روش Papanicolaou:
برای اطلاعات بیشتر در مورد این روش به روش پاپا نیکولائو مراجعه کنید.

۶- استفاده از محلول ائوزین متیلن بلو می گرانوالد، May-Grünwald´s eosin methylene blue solution

۷-روشهای آنزیمی: در این روشها، گلبولهای سفید بعلت حضور حضور آنزیمهای خاصی در آنها شناسایی می شوند. بر خی از این آنزیمها عبارتند از:
آ)آنزیم پراکسیداز در گرانولوسیتهاب)آنزِیم آلکالین فسفاتاز
ج) آنزیم نفتیل استات استراز

/ 0 نظر / 207 بازدید