ژن MEF2A

 

حملات قلبی همانند بسیاری دیگر از بیماریهای قلبی عروقی ، جز بیماریهای مولتی فاکتوریال هستند که در بروز آنها چند ژن و همچنین عوامل محیطی دخالت دارن. هفته پیش گروه تحقیقاتی دکتر فیشر از دانشگاه پزشکی نیویورک اعلام کردند که توانسته اند اولین ژن موثر در بروز حملات قلبی را شناسایی کنند. گزارش کامل این پژوهش در شماره 29 نوامبر مجله science چاپ شده است. این ژن که MEF2A نام دارد بر روی کروموزوم 15 قرار دارد. جهش در این ژن منجر می شود که دیواره سرخرگها در دوران جنینی بخ.بی تشکیل نشود که همین عاملی برای مستعد بودن نسبت به ابتلا به حملات قلبی میباشد. Eric J. Topol, M.D., chairman, department of cardiovascular medicine, and chief academic officer, Cleveland Clinic, Ohio; Daniel Fisher, M.D., clinical assistant professor, medicine, New York University School of Medicine, New York City; Nov. 29, 2003, Science

/ 1 نظر / 43 بازدید
اسعدي

2-در برشی از قسمت انتهای ریشه پیاز ومشاهده کردن تقسیم میتوز آن: هر یک از قسمت های زیر به چه رنگی مشاهده شدند؟1-پلاسمالم 2-سیتوپلاسم 3-کروموزوم 4-کروماتین 5-رشته های دوکی باتشکر عزیزان