آرشیو وبلاگ
      یاخته‌نامک (دانش و پژوهش)
روشهای مختلف رنگ آمیزی گسترشهای خونی ۱۳۸٢/٢/٦

در آزمایشگاههای بیولوژی سلولی که هدف فقط مشاهده گلبولهای سفید می با شد، با هر رنگی که بتواند هسته یا میتوکندری را رنگ کند، مانند سبز ژانوس و لازارو، می توان گلبول های سفید را رنگ آمیزی کرد.

اما در آزماِشگاههای هماتولوژی که هدف شناسایی ناهنجاری های گلبوبهای سفید(مانند شناسایی سلول های لوکمیایی) است معمولا بصورت استاندار از روشهای زیر استفاده می شود:

۱- روش های گیمسا Giemsa
۲-روش رایت Wright Stain
3-رنگ آمیزی با برلیان کرزیل بلو Brilliant Cresyl Blue
4-رنگ آمیزی با Aniline blue
5-روش Papanicolaou:
برای اطلاعات بیشتر در مورد این روش به روش پاپا نیکولائو مراجعه کنید.

۶- استفاده از محلول ائوزین متیلن بلو می گرانوالد، May-Grünwald´s eosin methylene blue solution

۷-روشهای آنزیمی: در این روشها، گلبولهای سفید بعلت حضور حضور آنزیمهای خاصی در آنها شناسایی می شوند. بر خی از این آنزیمها عبارتند از:
آ)آنزیم پراکسیداز در گرانولوسیتهاب)آنزِیم آلکالین فسفاتاز
ج) آنزیم نفتیل استات استراز

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر مگنتوزوم چیست؟ استفاده از سلول های بنیادی برای درمان آسب های نخاعی تفاوت تمایز زدایی و عادت زدایی نانوتکنولوژی DNA آنزیمهای محدود کننده مصنوعی تشخیص زود هنگام سرطانها به کمک آپتامرها تعیین مقدار متابولیت های سلولی به کمک آپتامرها کاربرد آپتامر ها در تشخیص مولکولی بیماری های عفونی روش تهیه آپتامر ها آپتامر ها وکاربرد آنها درتشخیص مولکولی بیماری ها
کلمات کلیدی وبلاگ سلولی (۱٦) تکنیک آزمایشگاهی (۱٤) ژنتیک (۱٠) مولکولی (۸) نانوبیوتکنولوژی (۸) نورولوژی (٧) بیوشیمی (٦) پروتئومیک (٥) ایمونولوژی (٤) میکروبیولوژی (٤) بیوتکنولوژی (۳) سرطان (٢)
دوستان من